دفتر شهردار : 2465870

معاون اداری و مالی :  2466792

معاون خدمات شهری : 2475070

معاون فنی و عمرانی : 32437069

دفتر حراست: 2465794
روابط عمومی : 32461000
تلفنخانه : 2461001-2466709-2463818

Go to top