ملکه رشیدی

معاون برنامه‌ریزی و منابع انسانی شهرداری منطقه دو
تحصیلات: کارشناس حسابداری، کارشناس ارشد مدیریت مالی
سوابق اجرایی:

معاون اداری و مالی شهرداری کیانشهر
معاون اداری و مالی سازمان ترافیک کرمان
معاون برنامه‌ریزی و منابع انسانی شهرداری منطقه دو در حال حاضر

تلفن دفتر: 32461001

 

Go to top