معاونت خدمات شهری

توحید عادل پور
سمت:معاون خدمات شهری منطقه
سن: متولد 1361
تحصیلات: لیسانس کشاورزی
سوابق اجرایی: معاون خدمات شهری منطقه سه، معاون خدمات شهری منطقه دو در حال حاضر

Go to top