عظیم تهامی‌پور

معاون حمل و نقل و امور زیربنایی شهرداری منطقه دو

تحصیلات: لیسانس معماری، کارشناس ارشد برنامه‌ریزی شهری
سوابق اجرایی:

کارشناس خدمات شهری شهرداری کرمان

معاون خدمات شهری شهرداری منطقه چهار

معاون فنی عمرانی شهرداری منطقه چهار

معاون  فنی عمرانی شهرداری منطقه یک

معاون حمل و نقل و امور زیربنایی منطقه دو در حال حاضر

تلفن: 32437069

Go to top