جهت صدورپروانه ساختمان

-ارائه اسناد مالکیت

-اخذ گزارش بازدید

-تعیین کاربری ملک

-تکمیل فرمها وتعهدات مربوط به صدور پروانه

-ارائه پاسخ استعلام از سازمانهای مربوطه

-تسویه حساب عوارض نوسازی

-ارائه نقشه های ساختمان

 
جهت صدورپایانکار

-اخذ گزارش بازدید

-تسویه حساب عوارض نوسازی

-تکمیل فرمهای مربوط به مهندس ناظر

-ارائه گواهی استاندارد آسانسور

 

*عدم خلاف

-ارائه اسناد مالکیت

-اخذ گزارش بازدید

-استعلام کاربری

-تسویه حساب عوارض نوسازی

 

*تخریب ونوسازی (اسناد ثبتی ، وقفی، واگذاری)

-ارائه اسناد مالکیت

-اخذ گزارش بازدید

-تعیین کاربری ملک

-تکمیل فرمها وتعهدات مربوط به صدور پروانه

-ارائه پاسخ استعلام از سازمانهای مربوطه

-تسویه حساب عوارض نوسازی

-ارائه نقشه های ساختمان

 

*جهت اصلاح نقشه یا اصلاح پروانه

-اخذ گزارش بازدید

-فرم اصلاحیه گزارش مهندس ناظر

-ارائه نقشه های اصلاحی

 

 *جهت تمدید پروانه ساختمانی

-اخذ گزارش بازدید

-گزارش مهندس ناظر

 

*تقاضای تغییر کاربری ملک

-تقاضا نامه کتبی مالک یا وکیل قانونی تام الاختیار

-کپی سند در صورتیکه ثبتی باشد برابر با اصل شود

-(کپی سند اگر عادی باشد بایستی کلیه تصاویر مراحل نقل وانتقال موجود باشد ونیز از اداره اوقاف وامور خیریه استعلام وتصویرآن ضمیه گردد )

-تصویر شناسنامه مالک یا وکیل قانونی

-اخذ برگ بازدید

-استعلام کاربری

-نقشه هوایی سال 80،73،61 وطرح تفصیلی با مهر وامضای مامور بازدید

درصورتیکه ملک در کاربری هایی چون آموزشی ،بهداشتی،درمانی ،.... باشد بایستی عدم نیاز مربوطه از ارگان ذیربط اخذ ودر پرونده ضمیمه شود

-تعهد کشف فساد از اسناد عادی

-بعد از تکمیل پرونده ارسال به کمیسیون ماده 5

Go to top