مرضیه شاهحیدری

معاون معماری و شهرسازی شهرداری منطقه دو

تحصیلات: کارشناس مهندسی معماری

کارشناس ارشد برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای

سوابق اجرایی:


مسئول شهرسازی منطقه دو

معاون شهرسازی منطقه دو در حال حاضر

تلفن دفتر: 32443290

Go to top