شرح وظايف معاونت مالی و اقتصادی

نظارت بركليه اموراداري ومالي ،خدماتي،تداركاتي

تنظيم بودجه ساليانه پيش بيني درآمد وبرآورد هزينه ها

حفظ ونگهداري اموال موجود درشهرداري منطقه

تنظيم اسناد هزينه ودرآمد وانجام امور مربوط به حسابداري

نظارت بر وصول درآمد نوسازي وساير درآمدها

انجام معاملات منطقه با رعايت صرفه وصلاح شهرداري 

حفظ ارتباط بين واحدهاي تابعه با مديريت هاي  مختلف

نظارت بر انجام مسئوليت هاي موردنياز درخصوص صدور چك وانجام عمليات مربوط به ذيحسابي شهرداري منطقه

كنترل بركار واحدهاي كارپردازي وانبار داري ودرآمد

انجام امور وگزارشات  به موقع اداري ومالي  وپاسخ به واحدهاوشهرداري مركز

كاهش هزينه هاي بي مورد وجلوگيري ازآنها

رعايت قوانين ومقررات مالي براساس دستورالعملهاي  مربوطه ودرنظر گرفتن صرفه وصلاح شهرداري

 

 

Go to top