شرح وظايف معاونت مالی و اقتصادی نظارت بركليه اموراداري ومالي ،خدماتي،تداركاتي تنظيم بودجه ساليانه پيش بيني درآمد وبرآورد هزينه ها حفظ ونگهداري اموال موجود درشهرداري منطقه تنظيم اسناد هزينه ودرآمد وانجام امور مربوط به حسابداري نظارت بر وصول درآمد نوسازي وساير درآمدها انجام معاملات منطقه با رعايت صر
Go to top