مراحل دستور نقشه مدارک جهت صدور پروانه كپي از برگ گزارش وضعيت ساختمان وارايه به مهندس ناظر سازه اي صلاحيت دار جهت تهيه نقشه نقشه ها توسط مهندس طراح تصويب نقشه ها وتحويل برگ تعهد نظارت به مهندس ناظر ثبت اطلاعات نقشه پس از بازگشت نقشه ها از نظام تمديد پروانه كپي از برگ گزارش وضعيت ساختمان+كپي از برگ
نقشه های مورد نیاز جهت صدور پروانهنقشه هاي مورد نياز جهت صدور پروانه پلان موقعيت با اندازه گذاري كلي با مقياس500/1 پلان شيب بندي با مقياس200/1 پلانهاي طبقات با اندازه گذاري فضاهاي داخلي ،آكس بندي ،فضاي كلي موقعيت با مقياس100/1پلان تيرريزي وفونداسيون بامقياس100/1 برش طولي وبرش عرضي با اندازه گذاري ارتفاع مفيد طبقات با مقياس 100/1 نما
.
  شهرداري منطقه دو مدارك مورد نياز جهت صدورپروانه حصاركشي1 درخواست حصاركشي وكسب دستور مديريت  محترم منطقه ثبت درخواست2 سند3 شناسنامه4 وكالتنامه5 استعلام از اداره اوقاف (اسناداجاره نامه وعادي)6 فرم تعهدكارفرما7 فيش بازديد8 فرم گزارش بازديد واحدبازرسي9 استعلام كاربري يانقشه تفكيكي10 تعهدمحضري مبني برح
 مدارك مورد نياز جهت صدورپايانكار1 ثبت درخواست 2 فيش بازديد3 فرم گزارش بازديد واحدبازرسي4 فرم گزارش مهندس ناظر 5 گواهي استحكام بنا6 فرم تسويه حساب نوسازي وخدمات شهري اعتبار گزارش بازديد2ماه مي باشد.
Go to top