مدارك مورد نياز جهت صدوراصلاحيه پروانه ساختماني 1 ثبت درخواست  2 فيش بازديد 3 فرم گزارش بازديد واحدبازرسي 4 فرم گزارش مهندس ناظر  5 نقشه هاي ساختماني اصلاحي 6 فرم تعهدنظارت  درصورت اضافه شدن متراژ 7 كوپن سهميه مهندس ناظر درصورت اضافه شدن متراژ 8 فرم تأييد سازمان نظام مهندسي  درصورت اضافه شدن متراژ
     مدارك مورد نياز جهت تمديدپروانه ساختماني 1 ثبت درخواست  2 فيش بازديد 3 فرم گزارش بازديد واحدبازرسي 4 فرم گزارش مهندس ناظر  5 فرم تسويه حساب نوسازي وخدمات شهري  

  اعتبار گزارش بازديد2ماه مي باشد        

مدارك مورد نياز جهت صدورپروانه ساختماني1 سند2 شناسنامه3 وكالتنامه4 فيش بازديد5 فرم گزارش بازديد واحدبازرسي6 استعلام كاربري يانقشه تفكيكي7 نقشه معماري مصوب سازمان نظام 8 فرم تعهدنظارت 9 كوپن سهميه مهندس ناظر 10 فرم تأييد سازمان نظام مهندسي 11 فرم تسويه حساب نوسازي وخدمات شهري   وقت گزارش بازديد2ماه م
Go to top