مدارک لازم جهت صدورپروانه ساختمان

ارائه اسناد مالکیت

اخذ گزارش بازدید

تعیین کاربری ملک

تکمیل فرمها وتعهدات مربوط به صدور پروانه

ارائه پاسخ استعلام از سازمانهای مربوطه

تسویه حساب عوارض نوسازی

ارائه نقشه های ساختمان

Go to top