مدارك مورد نياز جهت صدور پايانكار:

1-ثبت درخواست

2-فيش بازديد

3-فرم گزارش بازديد واحدبازرسي

4-فرم گزارش مهندس ناظر

5-گواهي استحكام بنا

6-فرم تسويه حساب نوسازي وخدمات شهري

Go to top