نقشه هاي مورد نياز جهت صدور پروانه


پلان موقعيت با اندازه گذاري كلي با مقياس500/1

پلان شيب بندي با مقياس200/1

پلانهاي طبقات با اندازه گذاري فضاهاي داخلي ،آكس بندي ،فضاي كلي موقعيت با مقياس100/1پلان تيرريزي وفونداسيون بامقياس100/1

برش طولي وبرش عرضي با اندازه گذاري ارتفاع مفيد طبقات با مقياس 100/1

نماها (شمالي،جنوبي،شرقي،غربي)بامقياس100/1

جهت شمال روي پلانها ذكر گردد

نقشه ها بامهرو امضاي مهندس طراح (ناظر )بدون خط خوردگي ولاك گرفتگي باشد

درصورت نشان دادن جزييات بيشتر تعدادبرشها و نماها افزايش مي يابد

پس از بازگشت از نظام مهندسي در پايين كليه نقشه ها مهر و امضاي كليه مهندسين مورد نياز (به همراه CDفايل مربوط به نقشه ها) جهت ادامه روند كار الزامي است

 

Go to top