.• حداكثر پيش آمدگي ساختمان دركليه املاك 60%طول مي باشد.
• پلاكهاي جنوبي وشمالي مجاز به پيشروي تاحداكثر 5/1متر درحياط مازادبر60%بصورت بالكن مي باشند.
• احداث بالكن بصورت پيشروي درمعابر زير8متر مربع ممنوع مي باشد.
• احداث بالكن درمعابر8تا12متربعرض حداكثر 80سانتيمتر وحداقل ارتفاع بالكن از كف كوچه500/3مترمي باشد.
• احداث بالكن درمعابر 12متر وبالاتر حداكثر 150سانتيمتر وحداقل ارتفاع بالكن از كف كوچه5/2مترمي باشد.
• تعدادتراكم مجاز120%مي باشد.
• حداكثر ارتفاع پيلوت 2/2متر (تاسطح 500مترمربع )ودرصورت افزايش سطح 4/2متر در نظر گرفته شود.

تعدادطبقات وحداكثر ارتفاع مجاز باتوجه به عرض گذر
عرض گذر تعدادطبقات ساير
زير6متر 2طبقه روي زيرزمين -
از6تازير8متر 2طبقه روي پيلوت يا3طبقه روي زيرزمين -
از8تازير10متر 3طبقه روي پيلوت يا4طبقه روي زيرزمين -
از10تازير12متر 4طبقه روي پيلوت يا5طبقه روي زيرزمين مبحث15وآسانسور وپله برقي
از12متر به بالا 5طبقه روي پيلوت يا6طبقه روي زيرزمين مبحث15وآسانسور وپله برقي
مبحث19(صرفه جويي درمصرف انرژي )
مبحث 3(حفاظت درمقابل حريق)

• درصورتيكه حياط خلوت برمعبر قرارگيرد يا مساحت آن از25متر مربع بيشتر باشد جزو زيربنا محسوب نخواهد شد.
• نورگيري واشراف درجهت فضاهاي خصوصي همسايگان مجاز نيست
• استفاده مسكوني درزيرزمين مجاز است منوط به آنكه ارتفاع اتاقهاي آن از كف تا زيرسقف از8/2متر وارتفاع پنجره ها از5/1متركمتر نباشد ساير ضوابط مربوط به واحدهاي مسكوني نيزدرآن رعايت گردد.
• درمحاسبه سطوح زيربنا ،كليه سطوح مسقف ومحصور بطور كامل وسطوح مربوط به بالكنها وسرپوشيده ها2/1زيربنا محاسبه مي شوند.
ضوابط پيشنهادي براي پاركينگ
• يك پاركينگ 5‌*3
• دو پاركينگ كنارهم5*5(پشت هر پاركينگ فضاي مانور5000)
• تعداد پاركينگهاي مورد نيازبايد تأمين گردد(حداقل 80%مسكوني و50%مسكوني درمحل تأمين گردد)
• ارتفاع ورودي پاركينگ براي زيرزمين حداقل2مترمي باشد
• براي هرواحد مسكوني يك انبار باحداقل 5مترمربع مساحت درزيرزمين ياهمكف درنظرگرفته شود.
• چنانچه واحدهاي مسكوني بصورت مجتمع ساخته مي شود (انبوه سازي )بايستي درآنها احتياجات عمومي باتوجه به جمعيت پيش بيني شده (بطور متوسط 5نفر براي هرواحد مسكوني )ومعيارهاي مربوط

به سرانه عملكردهاي طرح تفصيلي درنظر گرفته شود.
• درمراكز تجارتي محله اي حداكثر سطح زيربنا 200%سطح زمين مي باشد در طبقه همكف اشغال صد درصد سطح زمين ودرساير طبقات 50%سطح زمين مجازاست سايرضوابط طرح تفصيلي از قبيل ضوابط پاركينگ وحياط خلوت وغيره نيز لازم الاجرا است.
• حداكثر سطح مجاز زيربناي تجاري درمراكز ناحيه اي 300%ودرمراكز شهري300%سطح زمين مي باشد طبقه همكف وطبقه روي آن در صورتيكه فروشگاه يا پاساژمورد نظر باشد مي توانند برابر سطح زمين در نظر گرفته شوند (مشروط برآنكه تمام قسمتها داراي نور وتهويه كافي باشند)درغير اينصورت طبقه همكف صد درصد وساير طبقات حداكثر 50%سطح زمين مي توانند زيربنا داشته باشند ساير ضوابط طرح تفصيلي از قبيل ضوابط پاركينگ وحياط خلوت غيره نيز لازم لاجرا است .
• درتراكم متوسط ،حداقل فضاي باز نبايد كمتر از 40%سطح زمين باشد.
حداكثر سطح اشغال همكف در عملكرد هاي مختلف سطح اشغال مجاز(درصد)
نوع عملكرد طبقه همكف طبقه اول طبقه دوم وسوم
مسكوني 60 60 60
تجاري 100 80 60

ضوابط ساختماني مشترك بناها
• درايجاد واحداث ساختمانها بايد اصول بهداشت ونظافت بنا رعايت شود هرواحد مسكوني حداقل بايد يك سرويس بهداشتي –حمام ومحلي مناسب جهت آشپزخانه داشته باشد.
• سرويس بهداشتي وحمام ساختمانها ي غيرمسكوني بايد متناسب با كاركنان ومراجعين مربوط در نظر گرفته شود كليه اطاقها وفضاهاي هرساختمان (سرسرا-آشپزخانه—آبدارخانه-دستشويي –دوش ودر مورد اماكن عمومي راهروها)بايد از نور مستقيم وتهويه كافي برخوردار باشند.
• در هر ساختمان بايد از نظر دفع فاضلاب پيش بيني لازم شود بنحوي كه از نظر اتصال به شبكه فاضلاب دچار مشكل نگردد تا زمانيكه شبكه فاضلاب شهري تكميل  نشده است پيش بيني هاي موقتي ولي مطمئن براي عدم مزاحمت فاضلاب ساختمان براي بهداشت عمومي ونيزهدايت آب بارانها بعمل آيد.
• درهر ساختمان بايد اصول استحكام بنا رعايت شده ونقشه هاي سازه،محاسبات وجزئيات مربوطه عيناًيه مرحله اجرا گذاشته شود همچنين نظر به اينكه كرمان احتمالاً روي گسل زلزله قراردارد ضوابط مربوط در مورد ساخت وسازها ومحاسبات فني بايد در نظر گرفته شود .
• بطور كلي رعايت كليه مقررات ملي ساختمان مصوب الزامي است.
• براي كليه ساختمانهاييكه تعداد طبقات آنها از روي زمين بيش از4طبقه است بايدآسانسور وپله وضوابط ضدحريق تعبيه گردد.
نصب در در پخهاممنوع است
اجراي پخ بصورت45درجه مي باشد
شيب رامپ حداكثر 15%بوده وداخل معبر نباشد

 

باتوجه به نحوه پاسخگويي سازمان نظام مهندسي درمورد استحكام بنا به منظور تسهيل در امور ارباب رجوع ومهندسين ناظر مقررگرديد درخصوص ساختمانهاي باشرايط ذيل صدور پايانكار ساختماني در متاطق شهرداري بدون ارسال نامه به سازمان نظام مهندسي انجام شود
1-كليه ساختمانهايي كه داراي پروانه ساختماني تا قبل از آبان1382مي باشند وامكان رؤيت سازه ساختماني موجود نمي باشد وحداكثر 3طبقه روي زمين ساخته شده اند.
2-ساختمانهاي مذكور چنانچه تمديد پروانه داشته باشند بايستي حتماًپيشرفت فيزيكي مناسب داشته باشند وشامل پروانه هاي ساختماني تمديد شده كه درمرحله زمين وخاكبرداري هستند ،نمي باشد.

تبصره 7ماده100شهرداريها
مهندسان ناظر ساختماني مكلفند نسبت به عمليات اجرايي ساختمانهايي كه به مسئوليت آنها احداث ميگردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه ونقشه ها ومحاسبات فني ضميمه آنها بطور مستمر نظارت داشته ودر پايان كار مطابقت ساختمان با پروانه نقشه ومحاسبات فني را گواهي نمايد هرگاه مهندس ناظر برخلاف واقع گواهي نمايد ويا تخلف را به موقع به شهرداري اعلام نكند وموضوع منتهي به طرح در كميسيون مندرج در تبصره يك ماده100قانون شهرداري وصدور رأي برجريمه يا تخريب ساختمان گردد شهرداري مكلف است مراتب را به نظام مهندسي منعكس نمايد شوراي انتظامي نظام مذكور موظف است مهندس ناظر را درصورت ثبوت تقصير برابر قانوننظام مهندسي حسب مورد باتوجه به اهميت موضوع به6ماه تا3سال محروميت ازكار ودرصورتيكه مجدداًمرتكب تخلف شودكه منجربه صدور رأي تخريب بوسيله كميسيون ماده100گردد به حداكثر مجازات محكوم كند مراتب محكوميت از طرف شوراي انتظامي نظام مهندسي در پروانه اشتغال دج ودر يكي از جرايدكثير الانتشار اعلام ميگردد شهرداري مكلف است تا صدور رأي محكوميت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر وارسال پرونده كميسيون ماده100به مدت حداكثر 6ماه از اخذ گواهي امضاءمهندس ناظر مربوط براي ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداري خودداري نمايد.

 

Go to top