مراحل دستور نقشه

مدارک جهت صدور پروانه

كپي از برگ گزارش وضعيت ساختمان وارايه به مهندس ناظر سازه اي صلاحيت دار جهت تهيه نقشه

نقشه ها توسط مهندس طراح

تصويب نقشه ها وتحويل برگ تعهد نظارت به مهندس ناظر

ثبت اطلاعات نقشه پس از بازگشت نقشه ها از نظام


تمديد پروانه

كپي از برگ گزارش وضعيت ساختمان+كپي از برگ گزارش مهندس ناظر

تكميل ومهرو امضاي برگ گزارش مهندس ناظر توسط ناظر مربوطه وبازگشت به شهرداري

ثبت اطلاعات نقشه

 

جدول متراژ
طبقه كاربري ارتفاع(m) تعداد مساحت(m2)
زيرزمين پاركينگ 2،2
تا4/2 ----- ----
زيرزمين انباري ---- ---- ----
همكف مسكوني ---- ---- ----
همكف تجاري ---- ---- ----
نيم طبقه مسكوني ---- ---- ----
اول مسكوني ---- ---- ----
دوم اتاقك پله ---- ---- ----
بالكن درحياط* مسكوني ---- ---- ----
2/1بالكن درحياط** مسكوني ---- ---- ----
بالكن درمعبر*** مسكوني ---- ---- ----
2/1بالكن درمعبر**** مسكوني ---- ---- ----

*درصورتيكه بالكن سه طرف بسته باشد متراژكامل ثبت گردد

**درصورتيكه بالكن سه طرف باز باشد (نصف متراژدر هرطبقه ضربدر تعداد)ثبت گردد

***درصورتيكه بالكن درمعبر جزو زيربنا باشد متراژ كامل ثبت گردد

****درصورتيكه بالكن درمعبرجزو زيربنا نباشد نصف متراژثبت گردد.

 

 

Go to top