مراحل صدور مجوز حفاري جهت شركتهاي :
آب برق گاز فاضلاب ومخابرات:
 
1-مراجعه به شركت حفار
2.اخذبرگ درخواست حفاري با مشخصات پروژه
3)مراجعه به معاونت فني وعمراني شهرداري
4)اخذ دستور از معاون وبازديد موقعيت موردنظر همراه با كارشناس شهرداري
1-4)اخذمجوز از معاونت ترافيك درصورتي كه درخواست درمعبر اصلي باشد
2-4) اخذ تأييديه
5) انجام محاسبات مربوطه به هزينه هاي حفاري (مطابق با توافقات  صورت گرفته باشركتهاي لازم  از معاونت شهرسازي ومعماري درصورتي كه پروانه فاقد اعتبار باشد
حفار ودستورالعملهاي موجود
6)پرداخت هزينه خودياري
7)صدور مجوز


Go to top