مدارک لازم جهت صدورپروانه ساختمان ارائه اسناد مالکیت اخذ گزارش بازدید تعیین کاربری ملک تکمیل فرمها وتعهدات مربوط به صدور پروانه ارائه پاسخ استعلام از سازمانهای مربوطه تسویه حساب عوارض نوسازی ارائه نقشه های ساختمان
مدارك مورد نياز جهت صدور پايانكار: 1-ثبت درخواست 2-فيش بازديد 3-فرم گزارش بازديد واحدبازرسي 4-فرم گزارش مهندس ناظر 5-گواهي استحكام بنا 6-فرم تسويه حساب نوسازي وخدمات شهري
مراحل صدور مجوز حفاري جهت شركتهاي :آب برق گاز فاضلاب ومخابرات: 1-مراجعه به شركت حفار2.اخذبرگ درخواست حفاري با مشخصات پروژه3)مراجعه به معاونت فني وعمراني شهرداري4)اخذ دستور از معاون وبازديد موقعيت موردنظر همراه با كارشناس شهرداري1-4)اخذمجوز از معاونت ترافيك درصورتي كه درخواست درمعبر اصلي باشد2-4) اخذ
.• حداكثر پيش آمدگي ساختمان دركليه املاك 60%طول مي باشد.• پلاكهاي جنوبي وشمالي مجاز به پيشروي تاحداكثر 5/1متر درحياط مازادبر60%بصورت بالكن مي باشند.• احداث بالكن بصورت پيشروي درمعابر زير8متر مربع ممنوع مي باشد.• احداث بالكن درمعابر8تا12متربعرض حداكثر 80سانتيمتر وحداقل ارتفاع بالكن از كف كوچه500/3متر
Go to top