مهندس رامین امیر مداح

سمت: سرپرست شهرداری منطقه دو

 


تلفن دفتر: 32465870


.................................................


سرپرست معاونت شهرسازی

و معماری

علیرضا وحدتی

ارشد مدیریت ساخت

- معاون فنی و عمرانی منطقه 4 (92-93)

-معاون شهرسازی منطقه 4 (93-99)

-معاون شهرسازی منطقه 2 (1400)

 

تلفن دفتر: 32443290

...........................................

 

حسن سلطان‌زاده

معاون مالی و اقتصادی شهرداری منطقه دو

تحصیلات: لیسانس حسابداری
سوابق اجرایی:

معاون اداری و مالی سازمان مدیریت پسماند
معاون اداری و مالی شهرداری منطقه دو در حال حاضر

تلفن دفتر: 32466792

......................................

 

 

عظیم تهامی‌پور

معاون حمل و نقل و امور زیربنایی شهرداری منطقه دو

تحصیلات: لیسانس معماری، کارشناس ارشد برنامه‌ریزی شهری
سوابق اجرایی:

کارشناس خدمات شهری شهرداری کرمان

معاون خدمات شهری شهرداری منطقه چهار

معاون فنی عمرانی شهرداری منطقه چهار

معاون  فنی عمرانی شهرداری منطقه یک

معاون حمل و نقل و امور زیربنایی منطقه دو در حال حاضر

تلفن: 32437069

...........................................                                                           

 

 

توحید عادل پور
معاون خدمات شهری شهرداری منطقه دو

تحصیلات: لیسانس کشاورزی
سوابق اجرایی:

معاون خدمات شهری شهرداری منطقه سه

معاون خدمات شهری شهرداری منطقه چهار

معاون خدمات شهری منطقه دو در حال حاضر

تلفن دفتر: 32475070 

ملکه رشیدی

معاون برنامه‌ریزی و منابع انسانی شهرداری منطقه دو
تحصیلات: کارشناس حسابداری، کارشناس ارشد مدیریت مالی
سوابق اجرایی:

معاون اداری و مالی شهرداری کیانشهر
معاون اداری و مالی سازمان ترافیک کرمان
معاون برنامه‌ریزی و منابع انسانی شهرداری منطقه دو در حال حاضر

تلفن دفتر: 32461001

 

 

 

مبشری

مسئول حراست شهرداری منطقه دو


تلفن دفتر: 32465794

 

 

Go to top